zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana

1.      Uczeń gimnazjum ma obowiązek  zrealizować projekt edukacyjny na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz,U Nr 83, poz.562 z późn.zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

2.      Projekty edukacyjne  uczniowie realizują w II semestrze klasy drugiej. Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca maja danego roku szkolnego.

3.      Wychowawca, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

4.      Wychowawca przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom informację o warunkach    i zasadach realizacji projektu na początku roku szkolnego, nie później niż do 20 października

5.      Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów  liczący od 2 do 6 osób, przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

6.      Projekt edukacyjny dotyczy treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Może również wykraczać poza te treści lub mieć charakter międzyprzedmiotowy.

7.      Czas trwania projektów jest uzależniony od problematyki i stopnia trudności. Projekt trwa od 1 do 3 miesięcy. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację na I semestr klasy III.

8.      Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

9.      W przypadku zwolnienia, o którym mowa w punkcie 8. na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”

10.  Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami określonymi  WSO (załącznik nr1)

11.  Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

12.  Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać kartę projektu (załącznik nr2)

13.  Wychowawca prowadzi działania organizacyjne związane z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczące w szczególności wyboru tematu, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom).

 14.  W przypadku gdy uczeń, w określonym przez Dyrektora terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia  do jednego z zespołów.

15.  Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków   w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki  w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

16.  Nauczyciele niebędący opiekunami projektów przedmiotowych i  międzyprzedmiotowych, współpracują z opiekunami, w zakresie konsultacji, realizacji i oceny projektu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

17.  Ten sam projekt może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

18.  Nauczyciele – opiekunowie projektów przekazują Dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września tematy wraz z celami. Tematy projektów mogą być zaproponowane przez nauczycieli i uczniów.

19.  W terminie do 20 października Dyrektor szkoły ogłasza Listę  Projektów Edukacyjnych na stronie Internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń

20.  Uczniowie wybierają temat projektu w terminie do dnia 30 listopada z zastrzeżeniem pkt 14, a nauczyciel kompletuje zespół realizujący projekt edukacyjny.

21.  Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela-opiekuna. W trakcie   realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli.

22.  Uczniowie zainteresowani realizacja konkretnego projektu składają opiekunowi zespołu pisemną deklarację udziału w jego realizacji, a opiekun informuje o tym fakcie wychowawcę klasy.

23. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 • wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem,
 • określenie celów projektu edukacyjnego,
 • ustalenie przez nauczyciela prowadzącego projekt z uczniami zadań rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 • wykonanie zaplanowanych działań,
 • monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt,
 • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego (na forum szkoły lub klasy),

 24.  Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

 •  konferencja naukowa połączona z wykładami;
 • forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
 • przedstawienie teatralne, inscenizacja;
 • książka, broszura, gazetka;
 • prezentacja multimedialna;
 • model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
 • debata
 • inna, za zgodą opiekuna.

 25. Kryteria oceny projektu edukacyjnego

1) ocena cząstkowa z przedmiotu za wykonane zadanie, a w szczególności:

 • za wartość merytoryczną, treść,
 • zgodność z tematem projektu,
 • oryginalność,
 • kompozycję,
 • stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
 • estetykę i staranność,
 • trafność dowodów i badań,
 • wartość dydaktyczną i wychowawczą.

2) ocena zachowania za wkład ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

 • pomysłowość i innowacyjność,
 • umiejętność pracy w grupie
 • stopień trudności zadań,
 • terminowość wykonania przydzielonych zadań,
 • poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
 • wkład pracy

26.  Przy wystawianiu oceny nauczyciel może uwzględnić samoocenę ucznia  i opinię zespołu o jego pracy, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu.

27.  Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy  w Regulaminie Realizacji Projektu Edukacyjnego, dostosowując je do realiów  i możliwości organizacyjnych szkoły.

28. Po zakończeniu projektu opiekunowie składają do dyrektora szkoły sprawozdanie z realizacji projektu. W trakcie trwania projektu są zobowiązani do informowania wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu.